My Trendy Phone AB

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-632
Anmälare: En konsument
Motpart: My Trendy Phone AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte går att fastslå huruvida företaget haft en fungerande spärrfunktion. Ifrågasatt överträdelse är därmed inte styrkt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av My Trendy Phone AB. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrera sig från framtida utskick, trots detta får han ytterligare en e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 26 december 2016.

Företagets uppgifter
My Trendy Phone AB har skickat transaktionella e-postmeddelanden till anmälaren om att hans order är lagd, och därefter att ordern expedierats. Anmälaren har i tillägg fått e-post med värdekupong av företaget, där företaget belönar anmälaren för lojaliteten, i samband med det köp han gjorde hos företaget. Angivet mail innehåller en opt-out möjlighet där man kan klicka i och motsätta sig eventuella framtida kontakt med samma syfte. Efter en period fick anmälaren en TrustPilot omdöme inbjudan per e-post.

I anmälan framkommer att anmälaren upplevde problem och att länken riktades till en icke-existerande sida. Detta fel har företaget inte kunnat bekräfta. Företaget har självklart kontrollerat funktionaliteten och kan se att länken fungerar.

Den enda kontakt med företaget som anmälare tagit är per telefon. Under detta samtal med företagets kundtjänst blev saken ordnad dvs. kundens e-postadress spärrades för ytterligare kontakt (alla mail förutom nödvändiga transaktionella mejl). Inga mail skickades därefter.

Företaget beklagar om att höra om eventuella tekniska problem som uppstod när kunden försökte motsätta sig framtida kontakt, men som beskrivits ovan handlade det om ett temporärt fel eller annat tekniskt problem som inte finns längre och inte kan bekräftas. Företaget anser att man respekterat goda seder i kommunikationen med anmälaren.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför My Trendy Phone AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. My Trendy Phone AB har i sitt yttrande kunnat visa på att ett samtycke förelegat till att skicka den aktuella e-posten. Avseende frågan om avregistreringsfunktion går det inte utifrån uppgifterna i ärendet, vare sig från anmälaren eller företaget, att få tillfredställande klarlagt om företaget haft en fungerande spärrfunktion. Med hänsyn till detta är det inte styrkt att ett oetiskt agerande förekommit.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare