ICA Kuriren

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 17-070
Anmälare: En konsument
Motpart: ICA Kuriren
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan. Reklam sänd till konsument utan att ange tydlig adresskälla
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ica–Kuriren inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner även att reklamutskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom det funnits en giltig förklaring till varför angivet utskick saknat adresskälla

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Ica–Kuriren, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren gör även gällande att kuvertet i utskicket saknat adresskälla.

Företagets uppgifter
Ica–Kuriren har uppgivit att ICA-kuriren, vilken är den tidning som ärendet rör, ofta har lösa bilagor i tidningen som är adresserad till prenumeranter. Det är externa företag som köper plats i ICA-kuriren. Bl.a. har just Premiumresor haft med bilaga i ICA-kuriren. Det är just exakt ett sådant brev som anmälaren har fått i sin brevlåda. Brevet har ingen mottagaradress och är därmed inte adresserad till anmälaren. Fråga är bara hur det har hamnat i hennes brevlåda. Det ska ligga inbladat i tidningen till prenumeranter av ICA-kuriren och det är inget som företaget eller Premiumresor skickar ut oadresserat i brevlådorna. Den enda förklaringen är att bilagan ramlat ur ICA-kuriren och hamnat tillsammans med annan postutdelning.

Företaget har inte mött på någon annan kund som av misstag har fått ICA-kurirens bilagor i sin brevlåda hittills, så företaget hoppas att detta är ett engångsmisstag av Posten.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i ärendet avseende utskicket finner DM-nämnden att det skett ett misstag som inte ligger företaget till last. Således finner DM-nämnden att det påtalade utskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla
Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens adressuppgifter (adresskälla) får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte lämnas ut i marknadsföringsändamål i framtiden. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) har antagit etiska regler för god sed vid utdelning av adresserad direktreklam. Reglerna är bindande för SWEDMA:s medlemmar men även ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 5 i de etiska reglerna ska adresserad direktreklam som sänds till konsumenter innehålla uppgift om adresskälla, om inte marknadsföraren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån adressen hämtats, t.ex. till följd av ett kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande.

Utifrån de uppgifter som framkommit i ärendet avseende utskicket är frågan om adresskälla irrelevant. Det föreligger därför ingen överträdelse avseende frånvaron av adresskälla.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare