Casino Heroes Zebbug

Uttalandedatum: 20170505
Diarienummer: 17-078
Anmälare: En konsument
Motpart: Casino Heroes Zebbug
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Casino Heroes Zebbug brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av sms, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som inte samtyckt till kontakt. DM-nämnden finner vidare att Casino Heroes Zebbug brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner även att Casino Heroes Zebbug brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Casino Heroes Zebbug skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 1 februari 2017. Anmälaren gör även gällande att det inte funnits någon beskrivning för hur hon ska stoppa utskicken.

Företagets uppgifter
Casino Heroes Zebbug har underlåtit att inkomma med begärt yttrande.

DM-nämndens bedömning
Sändandet av SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål. Mot bakgrund av att Casino Heroes Zebbug underlåtit att inkomma med begärt yttrande går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Casino Heroes Zebbug brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända sms:et till hennes mobiltelefon

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. DM-nämnden kommer även på denna punk gå på anmälarens uppgifter då företaget underlåtit att yttra sig. Baserat på anmälarens uppgifter finner DM-nämnden att Casino Heroes Zebbug brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Casino Heroes Zebbug har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande e.u.  Axel Tandberg, Sekreterare