Callsign Consulting Sverige AB

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 17-060
Anmälare: En konsument
Motpart: Callsign Consulting Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring riktad till en minderårig konsument. Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man lät kontakta en person under 16 år. DM-nämnden finner även att Callsign Consulting Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom en konsuments telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hennes barn (13 år) blivit uppringt av Callsign Consulting Sverige AB i marknadsföringssyfte. Enligt företaget hade han deltagit i en tävling /frågeenkät och lämnat sitt namn, sin mailadress och anmälarens telefonnummer. Vad företaget vill sälja är kalsonger. Företaget kan inte svara på varifrån de fått informationen om honom, vilken hemsida han har besökt, vart han eventuellt har svarat på en enkät. Det senaste samtalet ringdes den 13 februari 2017.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 10 november 2004.

Företagets uppgifter
Callsign Consulting Sverige AB har angett att företaget kontaktat kunden i fråga på uppdrag av företagets uppdragsgivare. För att tas ut som giltig adresspost måste personen ifråga uppfylla de krav som tävlingen har genom att fylla i sina kontaktuppgifter. I detta fall har kunden godkänt samtliga villkor samt uppgivit information som kvalificerar denne för deltagande i tävlingen.

Själva tävlingen de deltagit i är följande: www.utvaldvinnare.se. Samtycket till kontakten har givits genom att anmälarens son deltagit i en tävling den 12 februari 2017.

Det enda samtalsförsök som genomförts mot telefonnumret skedde den 13 februari 2017. Då kopplades det fram till en agent som kodade utfallet som ”Bortfall-felaktigt prospekt” samt ”Blockera prospekt.” Telefonnumret spärrades sålunda från framtida uppringningar omedelbart efter att samtalet hade avslutats.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring riktad till minderårig konsument
Enligt marknadsföringslagen (2008:486) ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Marknadsdomstolen och DM-nämnden har behandlat frågor om marknadsföring till unga och i huvudsak upprätthållit principen att direkt marknadsföring inte bör riktas till personer under 16 år. Marknadsdomstolens avgöranden avser tryckt reklam som sänds till barn. Domstolen har uttalat – i samband med att den upprätthållit reklamförbudet till barn – att det inte kan anses tillräckligt att adressera reklamen till “Målsman för” följt av barnets namn.

SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) utarbetade tillsammans med Datainspektionen ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschreglerna) vid införandet av personuppgiftslagen (PuL). Branschreglerna kan ses som en guide till att förstå sig på grunderna för PuL vid direktmarknadsföring. DM-nämnden anser att Branschreglerna är ett uttryck för god sed vid behandling av personuppgifter i direktmarknadsföring. Enligt Branschreglerna får avsteg från förbudet att sända reklam till barn enbart göras om det finns en anknytning mellan den minderårige och marknadsföraren och kontakten kan sägas vara förutsatt av omständigheterna.

DM-nämnden har avgjort ett stort antal ärenden rörande direktreklam som sänts till personer under 16 år. Nämnden har konsekvent uttalat att det normalt strider mot god sed vid direkt marknadsföring att rikta direktreklam till barn under 16 år.

Som undantag från förbudet att rikta direktreklam till barn under 16 år har DM-nämnden angivit att sådan reklam kan sändas

  • dels då målsman lämnat sitt samtycke till att reklamen sänds och
  • dels om det föreligger en tillräckligt stark anknytning mellan marknadsföraren och barnet

Callsign Consulting Sverige AB har inte bestridit att samtalet genomfördes såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden samtalet skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Callsign Consulting Sverige AB har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare