Blocket AB

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-418
Anmälare: En konsument
Motpart: Blocket AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Blocket AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man för kund möjliggjort att avregistrera sig från framtida e-postutskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Blocket AB. Den innehåller ingen information om hur han avbeställer framtida e-post. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 25 juni 2015.

Företagets uppgifter
I det aktuella e-postmeddelandet som Blocket AB skickat till anmälaren har det funnits en länk som anmälaren kunnat använda för att avregistrera sig från framtida utskick. Denna länk har varit lätt att finna, uppfatta och använda, vilket stöds av bilagt underlag. Blocket AB kan därför inte se att det som anmälaren påstår i detta avseende stämmer och bestrider därför att något fel begåtts.

Efter att Blocket AB mottagit anmälan från DM-nämnden har företaget lagt in en spärr avseende anmälarens e-postadress. Anmälaren kommer således inte att få fler nyhetsbrev eller marknadsföringsutskick från Blocket AB.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för Swedmas medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings-meddelanden som inte begärts.

DM-nämnden finner att Blocket AB, mot bakgrund av det underlag som framkommit i företagets yttrande, visat att det funnits en avregistreringslänk som varit i enlighet med god sed. Mot bakgrund av detta anser DM-nämnden att Blocket AB inte har agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka de påtalade e-postmeddelandena till anmälaren.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare