Assistansbolaget försäkring Sverige AB

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-461
Anmälare: En konsument
Motpart: Assistansbolaget försäkring Sverige AB
Frågeställning: Bristande reklamidentifikation. Avsaknad av adresskälla
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte förelåg en bristande reklamidentifikation då reklamen ifråga ger mottagaren intryck av att det var fråga om reklam. DM-nämnden finner även att reklamutskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Assistansbolaget försäkring Sverige AB använt sig av en adresskälla vid utskicket

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Assistansbolaget försäkring Sverige AB utan att det klart kunde uppfattas som reklam. Läser man noga så framgår det att det är ett erbjudande. Till utformningen och utseenden ser det dock ut som en räkning man bör betala. Enligt anmälaren får det uppfattas som en medveten strategi att få vissa kunder att betala av misstag. Anmälaren anger vidare att det inte heller finns angivet vilken addresskälla företaget använt.

Företagets uppgifter
Assistansbolaget försäkring Sverige AB anger att företagets marknadsföring är utformad i enlighet med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Marknadsföringen är utformad på ett sätt som – i större utsträckning än vad som är praxis på marknaden – inte vilseleder mottagaren.

Företagets marknadsföring är utformad på ett sätt så att den vid första anblick kan identifieras som just marknadsföring. I det utskick anmälaren bifogat framgår det på fyra ställen att det rör sig om ett erbjudande och att inget betalningskrav föreligger. Marknadsföringen är därmed i enlighet med god marknadsföringssed och uppfyller kravet i 9 § 1 st. marknadsföringslagen (2008:486) att all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det för konsumenter tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

Avseende frågan om adresskälla konstaterar företaget att det i aktuellt utskick framgår att adresskällan är SPAR. Assistansbolaget försäkring Sverige AB har för att styrka detta bifogat underlag.

DM-nämndens bedömning
Reklamidentifikation
Enligt Internationella Handelskammarens (ICC)regler för Reklam och Marknadskommunikation ska marknadskommunikation (dvs. även reklam) vara lätt att identifiera som sådan (Artikel 9). DM-nämnden erinrar också om föreskriften i 9 § marknadsföringslagen, MFL, (2008:486), enligt vilken all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring och vem som svarar för den. Marknadsdomstolen har i sin praxis preciserat detta krav på reklamidentifiering därhän att det redan vid ”en flyktig blick” ska framgå att det är fråga om reklam.

DM-nämnden kan efter en granskning av aktuellt utskick i dess kompletta form se att det framgår på ett flertal ställen i utskicket att det rör sig om marknadsföring. Med anledning härav finner DM-nämnden att marknadsföringen inte varit vilseledande och att Assistansbolaget försäkring Sverige AB därmed inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla
Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens adressuppgifter (adresskälla) får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte lämnas ut i marknadsföringsändamål i framtiden. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) har antagit etiska regler för god sed vid utdelning av adresserad direktreklam. Reglerna är bindande för SWEDMAs medlemmar men även ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 5 i de etiska reglerna ska adresserad direktreklam som sänds till konsumenter innehålla uppgift om adresskälla, om inte marknadsföraren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån adressen hämtats, t.ex. till följd av ett kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande.

Utifrån de uppgifter som inkommit från företaget finner DM-nämnden att det funnits information om adresskälla varför företaget inte heller i denna del brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare