Alm Möller

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-619
Anmälare: En konsument
Motpart: Alm Möller
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan. Information om ansvarig utgivare
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Alm Möller inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom vad som delats ut inte utgör oadresserad reklam utan periodisk tidskrift som får delas ut utan hinder av en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner även att Alm Möller inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring pga. utebliven information om ansvarig utgivare då detta funnits på aktuellt magasin

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Alm Möller, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren gör även gällande att hon inte kunnat finna en ansvarig utgivare i tidningen för magasinet ifråga.

Företagets uppgifter
Den aktuella tidskriften Sagolika Vasastan anser företaget uppfyller de krav som ställs för att få vara en periodisk tidskrift och vilket får delas ut trots Nej-tack skylt. Magasinet har ansökt om utgivningsbevis.

Det aktuella magasinet uppfyller de etiska krav som ställs på magasin för att bli en godkänd periodisk tidskrift. Magasinet utkommer med mer än fyra nummer per år, har mer än 20 av varandra oberoende annonsörer i magasinet samt finns det en utgivningsplan för året. Därtill har magasinet en packningsgrad som inte överstiger 50 %.

Ansvarig utgivare står tydligt i magasinet som anmälan avser genom en angiven e-postadress. För övrigt så finns alla kontaktuppgifter tillgängliga på företagets hemsida.

För att bemöta dem som inte önskar dessa produkter i sin brevlåda har företaget avtalat med sin distributör att respektera skyltar som har en Nej-tack skylt. Detta behöver inte företaget göra men företaget ser det som självklart om personer inte vill ha dessa i sina brevlådor. Mot bakgrund av ovan anfört ser företaget den aktuella anmälan som felaktig.

DM-nämndens bedömning
Oadresserad direktreklam
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

DM-nämnden finner att magasinet Sagolika Vasastan uppfyller kravet på att vara en periodisk tidskrift som får delas ut utan hinder av en Nej-tack skylt. När det gäller frågan om ansvarig utgivare, framkommer det att en sådan funnits angiven på aktuellt magasin. Mot bakgrund av det anförda finner DM-nämnden att företaget inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare