All Smart Sales Öresund AB

Uttalandedatum: 20170505
Diarienummer: 17-073
Anmälare: En konsument
Motpart: All Smart Sales Öresund AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Otrevligt bemötande. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom All Smart Sales Öresund AB återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt.
DM-nämnden finner även att All Smart Sales Öresund AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som kränkande eller otrevligt. DM-nämnden finner vidare att All Smart Sales Öresund AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att denne vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av All Smart Sales Öresund AB i marknadsföringssyfte trots att denne uttryckligen begärt att intet bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 7 februari 2017. Anmälaren har även angett att företagets agent agerat på ett otrevligt sätt.

Företagets uppgifter
All Smart Sales Öresund AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför All Smart Sales Öresund AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. All Smart Sales Öresund AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att All Smart Sales Öresund AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte respektera en konsuments begäran att inte bli återkontaktad.

Otrevligt bemötande
Anmälaren har även påstått att hon blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Sverige Callcenter Förening (SCCF) och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Detta innebär att det ställs höga krav på en operatör att visa tålamod när konsumenter inte uppfattas vara tillmötesgående.

All Smart Sales Öresund AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att All Smart Sales Öresund AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företagets agent agerat på ett sätt som är oförenligt med de krav som ställs på företag.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. All Smart Sales Öresund AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande e.u. Axel Tandberg, Sekreterare