Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170428
Diarienummer: 16-463
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att reklamutskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Svenska PostkodLotteriet inte har skickat något till anmälaren

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Svenska PostkodLotteriet i marknadsföringssyfte trots att han begärt att Svenska PostkodLotteriet ska ta bort honom från adressregistret. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 9 september 2016.

Företagets uppgifter
Svenska PostkodLotteriet låter anföra följande. Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil för en kampanj som landade hos mottagaren i månadsskiftet augusti/september. I detta adressuttag fanns inte anmälaren med. Däremot kan företagets adressleverantör (Bisnode) se att anmälarens fru fanns med i adressfilen. I samband med uttaget kontrollerades filen mot NIX adresserat, mot Bisnodes egna spärregister och mot PostkodLotteriets spärregister. Anmälaren var vid tidpunkten spärrad i NIX men inte i PostkodLotteriets spärregister med den aktuella adressen. Den 9 september 2016 lade anmälaren en reklamspärr i företagets spärregister. Efter uttag och kontroll skickades filen till tryckeriet som tryckte den adresserade direktreklamen.

Den adresserade direktreklamen nådde mottagarna i månadsskiftet augusti/september 2016. Den 9 september 2016 anmälde anmälaren ett ärende till DM-nämnden. I denna anmälan angav han att han erhållit adresserad reklam från PostkodLotteriets trots reklamspärr. Anmälaren har emellertid inte fått något utskick adresserat till honom.

Anseende frågan om att respektera konsumentens begäran att inte bli kontaktad anger företaget att PostkodLotteriet respekterar spärrförfråganingar från konsumenter och att dessa hanteras skyndsamt. När det gäller reklamspärrar kan PostkodLotteriet konstatera att anmälaren var spärrad i NIX adresserat vid tidpunkten för adressuttaget och att han inte var inkluderar i den adressfil som användes i den aktuella kampanjen. Anmälaren har således inte fått något utskick.

Mot bakgrund av ovan anser PostkodLotteriet att bolaget inte brutit mot god sed.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

I det här fallet har Svenska PostkodLotteriet inte skickat det aktuella utskicket till anmälaren.  DM-nämnden anser därmed inte att företaget kan anses ha brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare