Qliro AB

Uttalandedatum: 20170428
Diarienummer: 17-046
Anmälare: En konsument
Motpart: Qliro AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Qliro inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren samtyckt till att bli kontaktad via e-post

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Qliro, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta.

Företagets uppgifter
Qliro AB motsätter sig inte att utskicket har gjorts. Företaget anser dock att utskicket skett i enlighet med god marknadsföringssed.

Anmälaren ifråga är kund hos Qliro AB sedan tidigare. I samband med att anmälaren har genomfört köp på en e-butik har anmälaren valt att betala med betallösningen Qliro Faktura. Detta har skett vid fyra tillfällen och senast den 14 augusti 2016. I samband med att anmälaren har genomfört sina köp har hon, vid varje köptillfälle, accepterat företagets villkor. Därtill har hon givit sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter, och till att erhålla marknadsföring via e-post i enlighet med villkoren. Som framgår av villkoren kan uppgifterna användas för direktmarknadsföring och utskick per e-post, om kunden inte invänt mot detta. En kund kan när som helst kontakta Qliro AB för att avbryta marknadsföringen, vilket även anges i villkoren.

Det e-postmeddelande som anmälaren har beskrivit i anmälan är det första utskicket anmälaren erhållit. Qliro AB har en inarbetad avregistreringsprocess och erbjuder avregistrering i varje sådant utskick. Företaget har såväl tekniskt, som med rutiner, säkerställt att kunder som inte önskar mottaga marknadsföring via e-post inte skall få denna typ av utskick. Qliro har inte mottagit ett sådant meddelande från anmälaren. Qliro AB har dock i samband med mottagandet av anmälan från DM-nämnden avregistrerat anmälaren och säkerställt att hon inte kommer att erhålla fler utskick i framtiden.

Mot bakgrund av ovan anser företaget att ett samtycke förelegat till dylika utskick och att företaget agerat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt. Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ska ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande näringsidkaren marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en mottagare har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data denne har lämnat.

Vidare görs detta för att ge den enskilde en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida med antingen möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt ta bort framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att mottagaren vill avregistrera sig.

Qliro har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget har dock visat att man har haft anmälarens samtycke att sända e-post i marknadsföringssyfte till henne. Mot bakgrund av det anförda finns det i detta fall undantag från förbudet att skicka e-post utan samtycke. Således finner DM-nämnden att Qliro inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka e-posten.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund,Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare