CDON AB

Uttalandedatum: 20170428
Diarienummer: 17-047
Anmälare: En konsument
Motpart: CDON AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att CDON AB genom att sända e-post brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom inget undantag som tillåter detta varit för handen. DM-nämnden finner vidare att CDON AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet för konsumenten att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av CDON AB, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att hon ett upprepat antal gånger begärt att företaget ska radera alla hennes kontaktuppgifter då hon inte vill ha några som helst utskick från CDON AB. Oaktat detta har hon fortsatt att erhålla nyhetsutskick/reklam från företaget.

Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 26 februari 2017.

Företagets uppgifter
CDON AB har medgivit att företaget skickat det aktuella e-postmeddelandet till anmälaren och är i stort enig med anmälaren beträffande de omständigheter som presenterats av denne. Anledningen till att anmälaren tillika kunden har fått mailutskick är att hon inte varit raderad på ett korrekt sätt pga. en miss av en av företagets medarbetare. Som alltid vid denna typ av missar är det flera händelser som bidragit till att behandlingen blivit fel. I detta fall har det funnits två konton på anmälaren vilket har lett till att företaget i detta fall, i enlighet med anmälarens önskemål den 11 januari 2017 raderade hennes konto, dock det äldre kontot. Först den 27 februari 2017 raderades det nya kontot. Den angivna bristen från CDON ABs sida att leva upp till företagets egna rutiner har medfört att anmälaren har fortsatt att få mailutskick efter det att kunden begärt att bli avregistrerad.

CDON AB har nu raderat anmälaren ur företagets system och det finns därmed ingen risk att anmälaren kommer att mottaga ytterligare utskick från företaget.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

CDON har inte motsatt sig anmälarens uppgifter. DM-nämnden går därmed på anmälarens uppgifter och finner att e-postutskicket i denna del stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för Swedmas medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings-meddelanden som inte begärts.

DM-nämnden finner mot bakgrund av det ovanstående att CDON AB agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring då det inte funnits tillräckliga rutiner för att tillse att anmälarens begäran att undslippa vidare marknadsföring fick önskad effekt. DM-nämnden finner därmed att CDON AB handlat i strid med god sed för direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser däremot positivt på att CDON AB nu vidtagit åtgärder för att tillse att anmälaren har raderats ur företagets system. Et åtgärd som medför att hon inte kommer att mottaga fler utskick i framtiden. Det är ett agerande som får anses vara i enlighet med god marknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare