Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170331
Diarienummer: 17-043 samt 17-044
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte går att fastslå att reklamutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Svenska Postkodlotteriet kunnat visa att anmälarna inte inkommit med en begäran att slippa framtida kontakt

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de blivit kontaktad av Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte trots att de begärt att Svenska Postkodlotteriet ska ta bort dem från adressregistret. Det senaste utskicket nådde anmälarna under januari månad 2017.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet har medgett att man låtit dela ut försändelsen till anmälarna.

Avseende punkten om skyldighet att respektera konsumenternas begäran att inte bli kontaktade låter företaget anföra följande. Svenska PostkodLotteriet respekterar spärrförfrågningar från konsumenter. Anmälarna var inte med i företagets spärregister för reklam vid tidpunkten för adressuttaget till den aktuella kampanjen. Företaget kan inte heller hittat belägg för att någon av anmälarna uttryckt ett sådant önskemål.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

I det här fallet går det inte att fastslå huruvida Svenska PostkodLotteriet haft ett tillfredställande internt spärregister. Med hänsyn till detta kan inte frågan om ett oetiskt agerande avgöras och frågan lämnas.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare