Svenska Kyrkan

Uttalandedatum: 20170313
Diarienummer: 16-553
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Kyrkan
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Kyrkan inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då informationen man låtit dela ut inte anses vara reklam

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från bl.a. Svenska Kyrkan, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Anmälaren menar att det rör sig mer om marknadsföring än samhällsinformation, då det i utskicket ”Tidsaxeln” fanns en inträdestalong genom vilken man kunde anmäla att man vill ansluta sig till Svenska kyrkan.

Företagets uppgifter
Svenska Kyrkan har uppgivit att man anser att den informationen man delat ut till anmälaren i detta fall inte är reklam utan samhällsinformation.

Tidsaxeln är en tidskrift som delas ut i syfte att upplysa och informera personer som bor inom Carl Johans, Högsbos, Oscar Frediks och Masthuggets församlingar om församlingarnas verksamhet. Det aktuella numret av Tidsaxelen bestod av 12 sidors information med bl.a. en betraktelse av döden i samband med David Bowies bortgång, en krönika kring Högsbo kyrkans 50-årsdag och de aktiviter som genomfördes i samband med firandet samt en porträttintervju med en av församlingarnas anställda. Vidare informeras det även om församlingarnas kommande aktiviteter såsom gudtjänster, kyrkokonserter etc. Att Tidsaxeln innehåller en talong för inträde i Svenska kyrkan gör inte tidskriften till ett annonsblad.

DM-nämndens bedömning
Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en marknadsförare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Vidare uttrycks det i 5 § samma lag, att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit  att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej Tack-skylt).

När det gäller reklamannonser som är en bilaga till eller tryckta i en sådan tryckt skrift som avses i tryckfrihetsförordningen (1949:105) gäller emellertid inte ovan nämnda regler. Detta är ett uttryck för de i Sverige starkt rådande principerna om tryckfrihet och ett fritt meningsutbyte.

Likaså gäller ett starkt skydd för tryckta skrifter som förvisso innehåller en avsevärd mängd reklam men samtidigt innehåller samhällsinformation. Vid avgörande om en tidning ska anses innehålla tillräckligt mycket redaktionell text och annan relevant information för att inte anses vara att betrakta som reklam, och därmed underkastas de marknadsrättsliga reglerna, måste en helhetsbedömning göras från fall till fall. Vidare menar DM-nämnden att stor försiktighet bör iakttas vid denna bedömning för att de i Sverige grundläggande principerna om tryckfrihet inte ska kränkas.

DM-nämnden finner att tidningen innehåller information om kyrkans verksamhet och inte något som vanligtvis förknippas med reklam. Anmälaren har emellertid ifrågasatt om inte inträdestalongen med texten ”jag vill gå med i Svenska kyrkan” mera är att anse som direktreklam än samhällsinformation. Nämnden delar inte denna uppfattningen och finner därmed att utskicket inte kan anses som marknadsföring. Detta innebär att det inte omfattas av de etiska reglerna.

Eftersom tidningen inte kan anses utgöra sådan reklam som omfattas av förbudet att dela ut reklam till brevinkast eller brevlådor med Nej tack-skylt, har Svenska Kyrkan inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna Anna-Lena Edeland, Jonas Ogvall. Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare