Marquise Club

Uttalandedatum: 20170331
Diarienummer: 16-631
Anmälare: En konsument
Motpart: Marquise Club
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister samt möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Marquise Club inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då man återkontaktat anmälaren eftersom anmälaren haft en fullt fungerande avregistreringsfunktion att nyttja för att undslippa dylik kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Marquise Club via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMS:en inte funnits en fungerande möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Det senaste SMS:et ankom den 30 december 2016.

Företagets uppgifter
Marquise Club har via ett ombud låtit anföra följande.  Det är korrekt att företaget ifråga bedriver marknadsföring via SMS.  Samtycke till en dylik kontakt inhämtas i anslutning till att en gäst ansöker om en plats på gästlistan till företaget och då anger sina kontaktuppgifter.

Samtliga telefonnummer och e-postadresser sparas och används för marknadsföringssyfte, till dess att mottagaren av marknadsföringen anger att denne inte längre har önskemål om att mottaga marknadsföringen. För det fall att mottagaren inte längre önskar mottaga marknadsföringen, avregistreras mottagaren omgående från företagets register för att motta marknadsföring. Av SMS-utskicket som skickades den 29–30 december 2016 framgår att företaget har redogjort för hur mottagare av SMS-utskicket ska gå tillväga för att avregistrera som mottagare av SMS-utskick i framtiden. Påståendet om att det inte gick att besvara SMS:et bestrids. SMS:en gick att besvara och kom företaget till handa omgående. I sammanhanget kan nämnas att företaget mottog 87 SMS från mottagare av SMS-marknadsföringen med begäran om avregistrering under perioden 29–31 december 2016.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Marquise Club att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det finns en direkt möjlighet att eller beskrivning på hur man går tillväga för att avregistrera sig från sändningslistan. Nämnden finner därmed att Marquise Club inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare