Lendo

Uttalandedatum: 20170331
Diarienummer: 17-030
Anmälare: En konsument
Motpart: Lendo
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Lendo inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren samtyckt till att bli kontaktad via e-post

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Lendo, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta.

Företagets uppgifter
Lendo motsätter sig inte att man har skickat det aktuella utskicket. Företaget gör dock gällande att ett samtycke från anmälaren förelegat i det aktuella ärendet. Lendo utgör en del av koncernen Schibsted Media Group där även bolaget Kundkraft Sverige AB (Kundkraft) ingår. Kundkraft erbjuder medlemskap där bolaget tillsammans med medlemmarna sätter press på elmarknaden genom gemensamma el-auktioner. Om man som medlem väljer att vara med på en el-auktion får man ta del av det elpris som den billigaste elleverantören har erbjudit under upphandlingen. Anmälaren har varit medlem hos Kundkraft sedan 2002 och Kundkraft har varje år sedan dess förhandlat fram nya elavtal för anmälarens räkning med leveransstart den 1 maj.

Kundkraft och Lendo utgör systerbolag. Det innebär att det är ett och samma moderbolag som äger bolagen till 100%. Under 2010 gjordes uppdateringar till Kundkrafts allmänna villkor och personuppgiftspolicy. I vilkorsuppdateringen framgick att det e-postadresser till Kundkrafts medlemmar kan komma att lämnas ut till Kundkrafts systerbolag Lendo i direktmarknadsföringssyfte. Vilkorsuppdateringen skickades till anmälaren per post den 13 september 2010 tillsammans med annan information om kommande upphandling. I samband med att anmälaren deltog i upphandlingen samtyckte även anmälaren till de nya uppdaterade villkoren. Villkoren, som uppdaterats sedan dess, finns även att tillgå på Kundkrafts hemsida och finns att läsa i samband med att man deltar i en Kundkraftsupphandling.

Lendo beklagar att anmälaren i förevarande fall uppfattar företagets marknadsföring som negativ. I samband med mottagandet av DM-nämndens skrivelse har företaget lagt till anmälaren till företagets interna spärregister. Denna åtgärd medför att anmälaren i framtiden inte kommer att bli kontaktad av Lendo i framtiden.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ska ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande näringsidkaren marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en mottagare har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data denne har lämnat. Vidare görs detta för att ge den enskilde en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida med antingen möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt ta bort framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att mottagaren vill avregistrera sig.

Lendo har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget har dock visat att man har haft anmälarens samtycke att sända e-post i marknadsföringssyfte till henne. Mot bakgrund av det anförda finns det i detta fall undantag från förbudet att skicka e-post utan samtycke. Således finner DM-nämnden att Lendo inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka e-posten.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare