Eklund Stockholm New York

Uttalandedatum: 20170313
Diarienummer: 16-620
Anmälare: En konsument
Motpart: Eklund Stockholm New York
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eklund Stockholm New York brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till brevlådor vid vilka det fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Eklund Stockholm New York, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Eklund Stockholm New York har uppgivit att tidningen World of ESNY är att anse som ett livsstilsmagasin. Med anledning av detta menar företaget att de tryckfrihetsrättsliga reglerna måste omfatta denna tidning och att den därmed inte anses utgöra sådan reklam som omfattas av förbudet att dela ut reklam till brevinkast eller brevlådor med Nej tack-skylt. Eklund Stockholm New York bestrider därmed att man agerat i strid mot god sed.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknads­kommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Eklund Stockholm New York har inte motsatt sig uppgiften att man delat ut tidningen till anmälaren. Däremot bestrider företaget att man agerat i strid mot god sed. DM-nämnden konstaterar att det i den aktuella trycksaken inte finns någon artikel som kan ses som redaktionell text, eftersom samtliga ”artiklar” saknar by-line som anger vem som har skrivit ”artikeln”. World of ESNY saknar dessutom en ansvarig utgivare. Innehållsmässigt domineras trycksaken vidare av text och bild som utgör reklam. Med hänvisning till det anförda anses trycksaken att jämställas med ett annonsblad och inte med en tidskrift. Utskicket omfattas därmed av de etiska reglerna. DM-nämnden finner att Eklund Stockholm New York brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna Anna-Lena Edeland, Jonas Ogvall. Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare