DinSyn

Uttalandedatum: 20170331
Diarienummer: 16-628
Anmälare: En konsument
Motpart: DinSyn
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister samt möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att DinSyn brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av DinSyn via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMS:et inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Anmälaren ringde då upp företaget ifråga. Företagets agent bad då om anmälarens personnummer. Anmälaren angav då att hon gärna lämnar ut sitt telefonnummer eftersom det är det frågan avser. Företagets agent hävdade att hon måste ha anmälarens personnummer för att kunna hitta anmälaren i företagets system och att det inte gick att stryka henne om hon inte angav det. Anmälaren avslutade då samtalet.

Företagets uppgifter
DinSyn har angett att företaget har mottagit ett samtal från anmälaren och att företaget inte kunnat åtgärda hennes önskemål om att inte bli kontaktad. Detta då anmälaren inte velat uppge namn eller personnummer, vilket även framgår av anmälarens anmälan, för att kunna bli avregistrerad. Då företagets journalsystem är uppbyggt på dessa uppgifter så kunde företaget inte bistå anmälaren med att avregistrera henne. Företaget har dock efter denna anmälan och efter vetskapen om hennes namn kunnat agera. Anmälaren är därmed borttagen från företagets listor och kommer inte att motta fler SMS-meddelanden i framtiden.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför DinSyn att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden inte har kunnat avregistrera sig per SMS trots försök, har sådant register antingen saknats eller inte fungerat på ett tillfredställande sätt. Nämnden finner därmed att DinSyn brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser dock positivt på att företaget nu spärrat anmälaren för vidare utskick. En åtgärd som medför att hon inte kommer att motta fler utskick i framtiden. Det får anses vara en åtgärd i linje med god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare