PostNord AB

Uttalandedatum: 20170218
Diarienummer: 16-621, 16-622, 16-623, 16-624 samt 16-625
Anmälare: En konsument
Motpart: PostNord AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PostNord AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att man tagit emot oadresserad reklam från PostNord AB, trots att man med en Nej tack-skylt på sina brevlådor visat att man inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
PostNord AB har uppgivit att det tyvärr kan förekomma att utdelning av ODR sker av misstag till hushåll som undanbett sig sådant genom en dekal på dörren eller brevlådan.

Med anledning av ärendena från DM-nämnden har PostNord AB försökt utröna orsaken till att utdelning skett till anmälarna. Sannolikt förhåller det sig så att misstaget får hänföras till den mänskliga faktorn. Det aktuella utdelningskontoret har informerats och man har tagit upp med personalen vikten av att Nej-tack markering respekteras.

PostNord AB beklagar att utdelningen skett trots Nej-tack skylt.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

PostNord AB har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarna. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare