Gold Oak AB

Uttalandedatum: 20170218
Diarienummer: 16-580
Anmälare: En konsument
Motpart: Gold Oak AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Gold Oak AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Vidare finner DM-nämnden att Gold Oak AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som kränkande eller otrevligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Gold Oak AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att hon blivit otrevligt bemött under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 16 november 2016.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 18 mars 2014.

Företagets uppgifter
Gold Oak AB bekräftar att man kontaktat anmälaren och att utfallet registrerats som ”Nej.”

Anmälarens uppgifter har företaget erhållit från företaget Smart response som har insamlat anmälarens medgivande. Det verkar dock som att uppgifterna som har inhämtats har fyllts i felaktigt i en av företagets internettävlingar. Företaget har återkopplat till leverantören och begärt en genomgång av dess interna processer för att se över och korrigera eventuella brister vid insamling av uppgifterna.

Företaget beklagar att anmälaren ifråga blivit upprörd att Gold Oak AB kontaktat henne. Företaget anser att man använt sig av vad man trott var en korrekt ifylld kontaktuppgift från leverantören.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärre­gistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Gold Oak AB har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet i denna del följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otrevligt bemötande
Anmälaren har även påstått att han blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Sverige Callcenter Förening (SCCF) och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Detta innebär att det ställs höga krav på en operatör att visa tålamod när konsumenter inte uppfattas vara tillmötesgående.

DÅ Gold Oak AB inte motsatt sig att samtalet har genomförts på det sätt som anmälaren beskriver, lägger DM-nämnden därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner att Gold Oak AB även i denna del brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ringa samtalet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare