Rakexperten Nordic Online Service

Uttalandedatum: 20170127
Diarienummer: 16-559
Anmälare: Ett företag
Motpart: Rakexperten Nordic Online Service
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det enligt de etiska reglerna för e-postmarknadsföring till näringsidkare endast är tillåtet att skicka en e-post till en näringsidkare utan aktivt samtycke ifall meddelandet är relevant för personen i dennes yrkesroll. DM-nämnden finner vidare att Rakexperten Nordic Online Service brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Rakexperten Nordic Online Service där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren tog emot e-posten den 2 november 2016.

Företagets uppgifter
Rakexperten Nordic Online Service har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till näringsidkare
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per e-post till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana utskick.
E-post till näringsidkare är dock undantagna om det skickas något rörande vad denne kan ha nytta av i sin yrkesroll.

Rakexperten Nordic Online Service har underlåtit att yttra sig i ärendet varmed DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden anser att erbjudandet om att köpa rakblad inte kan anses vara relevant för anmälaren i hans yrkesroll. Under sådana förhållanden är de etiska reglerna för e-post till konsument tillämpliga, enligt vilka ett aktivt samtycke krävs för att man ska få skicka e-post till personen. Ett dylikt samtycke fanns inte i detta fall och DM-nämnden finner därmed att e-postutskicket i detta avseende stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Rakexperten Nordic Online Service har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande, e.u. Axel Tandberg, Sekreterare