Trademax

Uttalandedatum: 20161209
Diarienummer: 16-546
Anmälare: En konsument
Motpart: Trademax
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Trademax brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget återkontaktat anmälaren trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Trademax via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen.

Företagets uppgifter
Trademax låter anföra följande. Företaget skickat SMS i väldigt sparsam omfattning. I de SMS-meddelanden som skickas framgår tydligt en funktion för hur mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Görs det plockas kund omgående bort från utskickslistan. I det aktuella fallet har anmälaren själv angivit sitt nummer till företaget i samband med köp samt samtyckt att företaget kan kontakta henne via SMS och mail. Företaget har nu manuellt säkerställt att anmälarens telefonnummer plockats bort från sändningslistan då denne ej valt att avregistrera sig genom befintlig automatisk funktion.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.  DM-nämnden vill också påminna om att annonsören, enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 23), är den som har det övergripande ansvaret för den marknadskommunikation som sker i företagets namn.

Det åligger därför Trademax att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare