Studentkortet

Uttalandedatum: 20161229
Diarienummer: 16-419
Anmälare: En konsument
Motpart: Studentkortet
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Studentkortet brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Studentkortet. När anmälaren fick e-posten avregistrerade hon sig från framtida utskick, trots detta fick hon ytterligare e-post. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 23 augusti 2016.

Företagets uppgifter
Studentkortet har medgivit att man låtit kontakta anmälaren då hon givit sitt samtycke till att hennes e-postadress kan användas för marknadsföring. Detta samtycke gavs när hon blev medlem i kåren på Stockholms Universitet. I samband med medlemskapet accepterade anmälaren även kårens villkor där det tydligt framgår att kåren skickar vidare personuppgifterna till företaget för att Studentkortet ska kunna skapa ett konto till studenten, tillhandahålla ett kort samt förse studenten med studentrelevanta rabatter och information.

Den 29 november 2015 skickade företaget det första nyhetsbrevet till anmälaren och hon har sedan dess mottagit företagets nyhetsbrev utan att avregistrera sig eller kontakta kundtjänsten för att få hjälp med detta. Först i augusti 2016 kontaktar hon företaget för att bli avregistrerad. Från utdrag kan företaget se att anmälaren avregistrerade sig från nyhetsbreven, genom länken i företagets mejlutskick den 14 augusti samt den 24 augusti 2016. Den 25 augusti, dagen efter hennes andra avregistrering, var sista dagen som hon mottog ett nyhetsbrev från Studentkortet. Nyhetsbreven upphör vanligen samma dag som studenten avregistrerar sig, men på grund av tekniska problem, under augusti månad fördröjdes en del processer. Det medförde även att anmälarens första avregistrering inte fungerade. Anmälaren tog kontakt med företagets kundtjänst den 28 augusti 2016 gällande problem med avregistrering och bad då om att få hjälp. Kundtjänsten bistod anmälaren med detta.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för Swedmas medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings-meddelanden som inte begärts.

DM-nämnden finner mot bakgrund av ovanstående att Studentkortet visserligen ger alla en möjlighet att avregistrera sig via deras utskick. Däremot, i det aktuella ärendet har denna funktion inte fungerat tillfredställande. Mot bakgrund av företagets och anmälarens uppgifter finner DM-nämnden därmed att Studentkortet handlat i strid med god sed för direktmarknadsföring då de inte haft en fullt fungerande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare