Sales Family

Uttalandedatum: 20161229
Diarienummer: 16-411
Anmälare: En konsument
Motpart: Sales Family
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som inte verkat stötande för konsumenten och ej heller kan anses äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Sales Family i marknadsförings­syfte den 19 juli 2016. Under telefonsamtalet anser hon att företagets agent inte har informerat henne fullt ut samt att man inte skickat uppföljande information på det sätt som man lovade.

Företagets uppgifter
Sales Family har uppgett att företaget kontaktat anmälaren. Telefonsamtalet har skett mot bakgrund av att Sales Family sedan två tillbaka har ett avtalsenligt samarbete med en förening vid namn Dog Rescue. Företagets uppgift är att sälja in deras medlemspaket för att på så vis hjälpa föreningen att få ut sina produkter kombinerat med att få in fler medlemmar och på så vis mer pengar. Anmälaren har i detta fall valt att köpa ett medlemspaket och blev i avtalet informerad om den gällande ångerrätten. Hon kontaktade företaget per mail 18 dagar efter ingånget avtal med hänvisning till att hon gjort ett köp som hon i efterhand ångrat. Som svar fick hon då att ångerrätten gått ut och att företaget inte skulle häva köpet.

Företaget anser inte att man agerat felaktigt i detta ärende och framhåller att företaget från början varit ytterst tydligt i fråga om vad kunden köpt och om företagets villkor.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

För att ordet gratis ska få brukas i marknadsföring krävs det att ingen motprestation förutsätts från konsumentens sida. Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

I detta fall har det visats att Sales Family på intet sätt kan sägas ha agerat på ett sätt som kan anses stötande för konsumenten och ej heller kan anses äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner därför att man inte agerat i strid med god sed för direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare