Risicum Capital AB

Uttalandedatum: 20161227
Diarienummer: 16-547
Anmälare: En konsument
Motpart: Risicum Capital AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Risicum capital AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget återkontaktat anmälaren trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att denne blivit kontaktad av Risicum capital AB via SMS i marknadsföringssyfte trots att denne till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen.

Företagets uppgifter
Risicum capital AB bekräftar anmälarens uppgifter att företaget per sms skickat direktmarknadsföring till anmälarens telefonnummer. Anmälarens telefonnummer är registrerat i bolagets kunddatabas, men för en annan kund. Troligen har bolagets kund avsiktligen eller oavsiktligen uppgivit ett felaktigt telefonnummer till företaget eller så har telefonnumret tillhört kunden men sedan övergått till anmälaren.

Företaget upprätthåller en intern spärrlista för att registrera kunder och andra som motsatt sig att telefonnummer och andra adressuppgifter används för marknadsföringsändamål. Någon begäran från anmälaren eller någon annan som uppgivit anmälares telefonnummer att upptas i detta register har emellertid inte mottagits av företaget tidigare. Anmälaren har till följd av anmälan tagits upp i spärrlistan.

Risicum capital AB tar denna typ av incidenter på stort allvar och strävar efter att minimera antalet felaktiga uppgifter i sitt kundregister. Det är emellertid förenat med stora svårigheter att helt utesluta risken för att någon, oavsett skäl, uppger oriktigt kontaktuppgifter, särskilt avseende telefonnummer.

Företaget är sammanfattningsvis av uppfattningen att man inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man varit av intrycket att marknadsföringen skickats till en befintlig kund och eftersom anmälaren inte tidigare motsatt sig vidare kontakt.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa. DM-nämnden vill också påminna om att annonsören, enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 23), är den som har det övergripande ansvaret för den marknadskommunikation som sker i företagets namn.

Det åligger därför Risicum capital AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare