PEC

Uttalandedatum: 20161229
Diarienummer: 16-367
Anmälare: En konsument
Motpart: PEC
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon då undantag från reglerna var tillämpligt. Vad gäller otrevligt bemötande finner DM-nämnden däremot att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom PECs agent agerat på ett otrevligt sätt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av PEC i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att hon blivit felaktigt bemött under telefonsamtalet av företagets agent genom att agenten agerat hotfullt. Samtalet ringdes den 15 augusti 2016.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 2 februari 2014.

Företagets uppgifter
PEC har bekräftat att företaget låtit ringa upp anmälaren. Anmälaren ringdes upp på en kampanj som hette ICA-kuriren Passiva. Företaget lyfter i sammanhanget fram att det föreligger ett etablerat kundförhållande.

När det gäller det påstått otrevliga bemötandet har PEC inte bemött detta i sitt uttalande.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

PEC bekräftar anmälarens uppgifter. Däremot anför företaget att ett undantag till reglerna för NIX-telefon föreligger då det finns ett kundförhållande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otrevligt bemötande
Anmälaren har även påstått att hon blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Sverige Callcenter Förening (SCCF) och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Detta innebär att det ställs höga krav på en operatör att visa tålamod när konsumenter inte uppfattas vara tillmötesgående.

Då PEC har underlåtit att yttra sig i denna del av ärendet lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner att företaget har i denna del brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare