Mäklarfirman Widerlöv

Uttalandedatum: 20161209
Diarienummer: 16-554
Anmälare: En konsument
Motpart: Mäklarfirman Widerlöv
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mäklarfirman Widerlöv inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, trots att man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, eftersom undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Mäklarfirman Widerlöv inte brutit mot god sed då man har hörsammat anmälarens begäran att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Mäklarfirman Widerlöv i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 8 juni 2016. Anmälaren har tidigare varit på visning hos mäklarfirman.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 10 december 2013.

Företagets uppgifter
Mäklarfirman Widerlöv har uppgivit att anmälaren varit på en bostadsvisning hos företaget. På alla bostadsvisningar tar företaget namn och telefonnummer av alla visningsbesökare. Anmälaren har efterföljande dagar från visningen med all säkerhet kontaktats av ansvarig mäklare för att ges möjlighet att ställa frågor eller ge bud på bostaden. När den aktuella bostaden är såld kontaktar företaget de spekulanter/visningsbesökare som inte köpte bostaden, för att erbjuda dom möjligheten att kostnadsfritt bli medlemmar i företagets webbaserade kundvårdsprogram Intressebanken. Genom Intressebanken ges bland annat möjlighet att få förhandsinformation och förhandsvisningar av nyinkomna bostäder.

Företaget förmedlar inte några bolån men samarbetar med Plus Bolån och erbjuder de kunder som efterfrågar bostadsfinansiering att bli kontaktade av dom. I företagets informationsmaterial som delas ut på visningar informerar företaget konsumenter om att de kan bli kontaktade av Plus Bolån.

Enligt företagets logg har man ringt anmälaren tre gånger utan att hon har svarat. Därefter har man, såsom anmälaren gör gälladen, ringt henne den 2 maj 2016. Vid det telefonsamtalet svarade anmälaren och enligt företagets noteringar har hon då sagt sig inte vara intresserad av ett medlemskap. Därefter har företaget inte kontaktat anmälaren.

I detta ärende verkar Plus Bolån ha haft tekniska problem som gjort att de kontaktat anmälaren en ytterligare gång den 8 juni 2015 trots att hon avsagt sig den 29 mars 2016 och det verkar vidare som att anmälaren blandar ihop kontakterna med Plus Bolån och Widerlöv.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Mäklarfirman Widerlöv har inte motsatt sig att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har ett samtycke till en dylik kontakt förelegat. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

DM-nämnden anser i detta fall att Mäklarfirman Widerlöv har kunnat visa att man efter kontakt med anmälaren registrerat hennes vilja att inte bli kontaktad igen, något som man därefter har respekterat. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Mäklarfirman Widerlöv inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare