Luckland

Uttalandedatum: 20161209
Diarienummer: 16-534, 16-535, 16-536, 16-537 samt 16-538
Anmälare: En konsument
Motpart: Luckland
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Luckland inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det har visats att företaget inte skickat de aktuella sms-meddelandena till konsumenternas mobiltelefoner

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att Luckland skickat sms-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under oktober månad 2016.

Företagets uppgifter
Luckland har motsatt sig att företaget skickat de aktuella SMS-meddelandena. Företaget har genomfört en utredning för att fastställa varför Luckland.com förekommit i de aktuella utskicken och det har kommit till företagets kännedom att avsändarens telefonnummer samt länken till erbjudandet tillhör en affiliate. Dessa utskick strider mot de villkor som affiliaten godkänt när denne ingått avtal med Luckland. Till följd av detta har företaget med omedelbar verkan avslutat samarbetet med denna affiliate. Övergripande är företagets policy att aldrig skicka SMS och MMS till personer som ej har registrerat ett konto hos företaget och därmed samtyckt till detta.

DM-nämndens bedömning
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Vidare så bör marknadsföraren skicka ett bekräftande meddelande till konsumentens mobiltelefon efter det att denne har samtyckt till att ta emot kommersiella meddelanden. Ett sådant meddelande bör:

– tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilka data denne har tillhandahållit
– tillhandahålla en avregistreringsmöjlighet för de fall då samtycket skett av misstag
– innehålla information om hur abonnenten kan kontakta marknadsföraren

Då Luckland har kunnat visa på att företaget inte gjort de aktuella utskicken finner DM-nämnden att Luckland inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring i dessa ärenden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare