ICA Banken AB

Uttalandedatum: 20161229
Diarienummer: 16-351
Anmälare: En konsument
Motpart: ICA Banken AB
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att ICA Banken AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom en kundrelation förelåg och företaget därtill vidtagit samtliga åtgärder för att respektera anmälarens önskemål om att inte erhålla fler utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av ICA Banken AB trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Det senaste utskicket gjordes den 17 augusti 2016.

Företagets uppgifter
ICA Banken AB motsätter sig inte att företaget skickat det aktuella utskicket. Däremot låter företaget föra fram följande. Anmälaren avslutade sitt konto och kort i ICA Banken under september 2011. Anmälaren har dock ett bonuskonto i ICA där även Apotek hjärtat ingår sedan Apotek hjärtat köptes av ICA Gruppen AB.

I bonusavtalet ingår konsumenter med Apotek hjärtat eller ICA Sverige men ICA Banken och ICA Sverige skickar en gemensam försändelse med såväl finansiell information från ICA Banken som bonusinformation från ICA Sverige (tillsammans ICA). Kunder som inte drar sitt kort för bonus i samband med köp erhåller inte heller någon bonusinformation eftersom bonusen genereras när kunden drar sitt kort i samband med köp.

Det nu aktuella utskicket erhöll anmälaren med anledning av att hon hade dragit sitt kort för att erhålla bonus i samband med köp på ICA/Apotek hjärtat under juni/juli månad. ICA uppfattar generellt att kunder drar sitt kort för att de också vill erhålla bonusen, tex i form av bonus check när kunden har uppnått den summa som erfordras mellan banken och konsumenten. Anmälarens bonuskonto är spärrat sedan den 18 augusti 2016 då anmälaren kontaktat ICA Banken och ifrågasatt utskicket. ICA har inte innan den 18 augusti 2016 erhållit någon information från anmälaren om att hon inte vill ha några utskick från företaget.

ICA Banken lägger stor vikt vid att följa de regler som finns och företaget beklagar att anmälaren erhållit utskick som hon inte velat ha. Emellertid bedömer ICA Banken att företaget inte begått något fel i detta ärende.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick. Det gäller även då det som i förevarande fall förelegat ett kundförhållande.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Mot bakgrund av ICC:s regler och branschreglerna finner DM-nämnden att ICA Banken AB inte brutit mot god sed. Detta då företaget vidtagit samtliga åtgärder som kan krävas för att tillgodose konsumentens önskemål att inte få direktreklam skickat till sin adress.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare