Gothia Telecom

Uttalandedatum: 20161229
Diarienummer: 16-344
Anmälare: En konsument
Motpart: Gothia Telecom
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svea Telecom inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon då det inte går att fastställa att företaget ringt det i anmälan angivna telefonsamtalet. DM-nämnden finner vidare då samtalet inte visats ha skett att det inte kan utredas om telefonsamtalet i övrig stred mot god sed vid direktmarknadsföring

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Gothia Telecom i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent utgav sig ha fått anmälarens namn och telefonnummer av en kollega till henne vilket är felaktigt. Samtalet ringdes den 1 juli 2016.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 16 mars 2005.

Företagets uppgifter
Gothia Telecom har uppgivit att företaget inte har kontaktat anmälaren angivet datum. Företaget bedriver inte sedan mars 2016 någon försäljning av telefonabonnemang via utgående samtal och har därmed varken via egna försäljare eller återförsäljare bedrivit försäljning till icke redan befintliga kunder.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spär­re­gistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Gothia Telecom har motsatt sig att samtalet skett såsom anmälaren gör gällande. Under dessa omständigheter och mot bakgrund av vad anmälaren anfört finner DM-nämnden att det inte går att fastställa att företaget ringt det aktuella telefonsamtalet varmed frågan om ett oetiskt agerande överlag inte kan utredas.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare