Ellos AB

Uttalandedatum: 20161206
Diarienummer: 16-233 omprövning
Anmälare: En konsument
Motpart: Ellos AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Skyldighet att respektera konsuments begäran
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ellos AB inte brutit mot god marknadsföringssed, eftersom särskilda skäl förelåg. DM-nämnden finner därtill att reklamen inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom en konsument kan förvänta sig utskick en viss tid efter att denne frångått ett kundförhållande pga. omställningsprocesser

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon kontaktats av Ellos AB, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Efter upprepat antal utskick kontaktade anmälaren företaget och uttryckte att hon inte vill ha dessa utskick. Ellos AB angav då att man tagit bort anmälaren från företagets kundregister. Trots detta har anmälaren fortsatt att motta fler utskick.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 2 oktober 2012.

Företagets uppgifter
Ellos AB har låtit anföra följande. Utifrån den information som anges i ärendet kan inte företaget se annat än att Ellos AB:s rutiner fungerat såsom man kan begära samt att alla parter handlat rätt. Möjligen med undantag för den information som ytterligare borde lämnats till konsumenten i det här ärendet från företaget.

Anmälaren är mycket riktigt borttagen från företagets register, varför Ellos AB inte kan vara mer detaljerade kring vad som skickats från företaget och mottagits av anmälaren.  Utan denna information kan Ellos AB enbart beskriva ärendet såsom företaget förstår händelsen. Anmälaren uppger att hon handlat från Ellos AB vid ett tillfälle. När är oklart. Hon anger vidare att hon tror sig fått ett utskick med något som liknar ett kundnummer vilket ytterligare styrker den tesen. Eftersom Ellos AB vanligen skickar postala enheter till kunder så är det rätt i sak så långt. Vid det tillfälle som anmälaren meddelat företaget att hon inte längre vill ha utskick från Ellos AB är företagets rutiner att markera att personen inte längre vill ha reklam. Varför anmälaren helt är borttagen är svårt att förstå av informationen men en gissning är att hon velat bli borttagen. När så händer kan inte längre några postala utskick bli selekterade från företagets kunddatabas. Däremot kan inte företaget göra något åt de utskick som redan är skickade till distributörer i form av printfiler. Ledtiden på postala utskick kan vara upp till två månader i värsta fall beroende på tryckeri och postal enhet etc. Därför kan det mycket väl vara i sin ordning att anmälaren fortsatt få utskick efter att hon var borttagen. Detta är något som företagets kundtjänstmedarbetare brukar upplysa om och det är utifrån informationen i anmälan oklart om så skett i detta fall.

Företaget tror och hoppas att anmälaren har förståelse för det som skett.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Mot bakgrund av företagets uppgifter finner DM-nämnden att det påtalade utskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring då vissa utskick kommer att ske även efter att anmälaren gått ut som kund hos företaget ifråga pga. anpassningstid. Således finner DM-nämnden att det påtalade utskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Ellos AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Anmälaren har tagits bort från företagets register varmed inga framtida utskick kommer att ske. Det faktum att anmälaren, trots att hon inte längre är kund, mottagit utskick utgör dock inte tillräckligt skäl för att företaget ska anses ha gjort fel. Utskick kan förväntas en viss tid efter det att en konsument begärt att bli borttagen från ett företags register. Mot bakgrund av ovan och vad båda parter anfört, finner således DM-nämnden att Ellos AB inte brutit mot god sed vid  direktmarknadsföring på denna punkt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare