Consida Rådgivning AB

Uttalandedatum: 20161209
Diarienummer: 16-510, 16-511, 16-512, 16-513, 16-514, 16-515 samt 16-516
Anmälare: En konsument
Motpart: Consida Rådgivning AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Consida Rådgivning AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenternas telefonnummer var införda i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Consida Rådgivning AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Consida Rådgivning AB i marknads­förings­syfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälarna har uppgivit att de kontaktats av företaget i marknadsföringssyfte trots att de begärt att företaget ska avregistrera dem från framtida kontakt. Samtalen ringdes under oktober månad 2016.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer är införda i spärregistret.

Företagets uppgifter
Consida Rådgivning AB motsätter sig inte att man ringt till anmälarna. Företaget låter dock meddela att samtycke förelegat från anmälarna samt att dess leverantör kommer att kontakta DM-nämnden närmare kring detta.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Consida Rådgivning AB har inte motsatt sig att telefonsamtalen skett såsom anmälarna gjort gällande. Däremot menar företaget på att samtycke förelegat och att företagets leverantör kommer att inkomma med en bekräftelse på detta. Då den angivna bekräftelsen inte inkommit finner DM-nämnden att företagets uppgifter är bristfälliga. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalen följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Consida Rådgivning AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Ett dylikt spärregister ska gälla all kontakt via den kanal som har blivit spärrad. Eftersom anmälarna har blivit kontaktade trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att företaget har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare