Consida Rådgivning AB

Uttalandedatum: 20161209
Diarienummer: 16-445
Anmälare: En konsument
Motpart: Consida Rådgivning AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Consida Rådgivning AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Consida Rådgivning AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 21 september 2016.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 19 maj 2014.

Företagets uppgifter
Consida Rådgivning AB har uppgivit att anmälaren lämnat sitt medgivande till att kontakt får tas per telefon i försäljningssyfte. Företaget låter även meddela att dess leverantör kommer att kontakta DM-nämnden närmare kring detta.

DM-nämndens bedömning
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Consida Rådgivning AB har inte motsatt sig att telefonsamtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot menar företaget på att ett samtycke förelegat och att företagets leverantör kommer att inkomma med en bekräftelse på detta. Då den angivna bekräftelsen inte inkommit finner DM-nämnden att företagets uppgifter är bristfälliga. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare