Cellip AB

Uttalandedatum: 20161229
Diarienummer: 16-277
Anmälare: En konsument
Motpart: Cellip AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Cellip AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Cellip AB i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 14 juni 2016.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 24 maj 2000.

Företagets uppgifter
Cellip AB har uppgivit att man har låtit ringa upp anmälaren. Företaget har anfört att den sökta kunden ingick i en testfil som levererats till Callsign av uppdragsgivaren Courlux. Syftet med telefonsamtalet var att, för Callsigns uppdragsgivare, undersöka kundnöjdhet med en produkt som kunden hade haft hos ett bolag med liknande produkter och därmed se om förutsättningar för att förvärva ett sådant kundregister fanns. Kunden levererades därmed av bolaget där denne tidigare handlat en vara, till Courlux för utvärdering inför ett registerköp.

DM-nämndens bedömning
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Cellip AB har till viss del medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter och då företaget inte förmått visa att ett etablerat kundförhållande förelegat, finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare