Boomerang Solutions AB

Uttalandedatum: 20161229
Diarienummer: 16-337
Anmälare: En konsument
Motpart: Boomerang Solutions AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Boomerang Solutions AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, trots att man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, eftersom undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner däremot att Boomerang Solutions AB brutit mot god sed då man inte har hörsammat anmälarens begäran att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Boomerang Solutions AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Agenten ville inte klart tala om huruvida samtalet var till privat- eller företagskund. Anmälaren har under samtalen begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 1 juli 2016.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 28 november 2013.

Företagets uppgifter
Boomerang Solutions AB har uppgivit att företaget enbart köper in telefonnummer som är kopplade till företag, inköpen görs antingen hos Bisnode AB eller hos UC AB. Det angivna telefonnumret som ärendet avser köptes in hos Bisnode och fanns vid tidpunkten för uppringningen kopplat till ett företag. Den produkt som Boomerang Solutions representant erbjöd vid tillfället för kontakt riktades till företaget. Mot bakgrund av ovan anfört hävdar Boomerang Solutions AB att inget fel har förekommit gällande hänsyn till NIX-telefoni.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Boomerang Solutions AB har inte motsatt sig att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har ett undantag till en dylik kontakt förelegat i och med att samtalet visat sig vara enbart riktat till företag. Samtalet har följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

DM-nämnden anser däremot i detta fall att Boomerang Solutions AB inte har kunnat visa att man efter kontakt med anmälaren registrerat hans vilja att inte bli kontaktade igen. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Boomerang Solutions AB har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare