Bangerhead AB

Uttalandedatum: 20161229
Diarienummer: 16-391
Anmälare: En konsument
Motpart: Bangerhead AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Bangerhead AB (Bangerhead.se) brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget återkontaktat anmälaren trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Bangerhead AB (Bangerhead.se) via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen.

Företagets uppgifter
Bangerhead AB (Bangerhead.se) har uppgivit att det i företagets köpevillkor framgår att företaget skickat påminnelser om företagets största utförsäljningar. Detta kan emellertid stängas av manuellt på kundprofilen, via kontakt per mejl, telefon eller via Facebook samt sms. Företaget har inte lyckats återskapa problemet med stopp-sms:et som anmälaren vittnar om. Det är centralt för  Bangerhead AB (Bangerhead.se) att företagets kunder inte skall få oönskad reklam. Företaget har vidaresänt ärendet till sin leverantör och fryst sms-påminnelser till dess att företaget får reda på vad som kan ha hänt.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa. DM-nämnden vill också påminna om att annonsören, enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 23), är den som har det övergripande ansvaret för den marknadskommunikation som sker i företagets namn.

Det åligger därför Bangerhead AB (Bangerhead.se) att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare