Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 20160930
Diarienummer: 16-301
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att denne fått oadresserad reklam utdelad av Svensk Direktreklam trots att denne har en Nej tack-skylt på sin brevlåda.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam betonar att man är mycket noga med att följa de etiska regler som finns inom företagets bransch, där respekt för nej-tack skyltar enligt Svensk Direktreklam utgör en av de viktigaste.

Som en del av företagets rutiner så informerar man varje ny utdelare om de riktlinjer som gäller men oaktat denna information så händer det vid enstaka tillfällen att hushåll som undanbett sig reklam, erhåller detta.

Vid en uppföljande kontroll framgår det att det vid det aktuella hushållet finns en dekal med texten ”Reklam undanbedes, tack!.” Uttrycket ”undanbedes” har en ålderdomlig prägel och det ingå knappast längre i normalt språkbruk bland den yngre generationen och inte heller hos personer med utländsk bakgrund. Vikten av tydlighet bekräftas av att företaget inte har fått några klagomål från de övriga hushåll på samma adress som har en tydlig nej-tack dekal.

För att undanröja risken för missförstånd rekommenderar företaget därför anmälaren att istället sätta upp en dekal med texten ”Ingen reklam, tack” eller ”Reklam nej tack.” På detta sätt ger han SDR:s utdelare de rätta förutsättningarna för att utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

Under alla omständigheter beklagar företaget att man missat den aktuella nej tack-dekalen. Företaget har tagit upp frågan med utdelaren i distriktet och gått igenom olika varianter på nej- tack dekaler för att visa hur de kan se ut. Företaget hoppas och tror att det ska fungera framöver.

DM-nämndens bedömning
Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan
Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en marknadsförare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Vidare uttryck det i 5 § samma lag, att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angett att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direkt marknadsföring.

Svensk direktreklam motsätter sig inte att man delat ut oadresserad reklam till anmälaren. Däremot gör de gällande att formuleringen på anmälarens nej-tack skylt är oklar. DM-nämnden har sett över denna fråga och finner att formuleringen ”reklam undanbedes”, får anses såväl oklar som inte tydlig nog. En mer lämplig formulering är ”Nej-tack till reklam.” Mot bakgrund av detta finner DM-nämnden att företaget inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare