Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20160306
Diarienummer: 15-352
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister. Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed då anmälaren inte varit spärrad mot direktreklam vid tiden för de reklamutskick som gjorts. DM-nämnden finner dock att reklamutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Svenska Postkodlotteriet inte angett adresskälla

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har mottagit adresserat reklamutskick trots att han har reklamspärr. På dessa reklamutskick framgick det vidare inte någon adresskälla. Det senaste reklamutskicket mottogs den 3 maj 2015.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet (Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB) har låtit framföra följande. Inför ett adresserat utskick tar företagets leverantör av adresser för direktreklam, Bisnode AB (hädanefter Bisnode), ut adresser från sina personregister MIA. Adresserna tas ut från detta register någon till några månader före det att reklamen skickas ut till hushållen.  Bisnode kontrollerar då om adresserna har reklamspärr och avlägsnar vid detta tillfälle samtliga adresser med reklamspärr. Svenska Postkodlotteriet kontrollerar därefter adresserna mot sitt egna spärrregister och tar bort de adresser som har spärrats. Spärrregistret som Svenska Postkodlotteriet tillhandahåller på egen hand finns tillgängligt på företagets hemsida. På denna sida kan privatpersoner endera själva registrera sig eller vända sig till företagets kundservice som kan lägga till dem.

I detta fall har Bisnode tagit ut en adressfil där anmälarens namn och adress var inkluderat. Vid detta tillfälle var inte anmälaren registrerad som spärrad i NIX adresserat, i Bisnodes egna spärregister eller i Svenska Postkodlotteriets spärregister. Mot bakgrund att ovan anförda anser Svenska Postkodlotteriet inte att bolaget brutit mot god sed i denna del.

I detta ärende kan inte företaget finna något stöd för att anmälaren bett Svenska Postkodlotteriet att inte kontakta honom, varken i dokumentation eller i det underlag som företaget mottagit. Efter att Svenska Postkodlotteriet tagit del av denna anmälan har man registrerat anmälaren i sitt spärregister.

Vad gäller punkten om adresskälla så är Svenska Postkodlotteriet väl medveten om kravet på att ange adresskälla på det marknadsföringsmaterial som bolaget skickar ut och anser att det är av stor vikt att så sker. Företaget har tydliga rutiner för detta. I det aktuella fallet har dock adresskällan fallit bort i produktionen av den adresserade reklamen.  Detta avviker från hur Svenska Postkodlotteriet normalt sett arbetar och företaget beklagar detta misstag.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

DM-nämnden anser i detta fall att företaget har kunnat visa på att anmälaren ifråga inte haft en spärr mot direktreklam. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Svenska Postkodlotteriet inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla
Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens adressuppgifter (adresskälla) får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte lämnas ut i marknadsföringsändamål i framtiden. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) har antagit etiska regler för god sed vid utdelning av adresserad direktreklam. Reglerna är bindande för SWEDMAs medlemmar men även ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 5 i de etiska reglerna ska adresserad direktreklam som sänds till konsumenter innehålla uppgift om adresskälla, om inte marknadsföraren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån adressen hämtats, t.ex. till följd av ett kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande.

I detta ärende har Svenska Postkodlotteriet medgett anmälarens uppgifter gällande avsaknad av adresskälla. DM-nämnden finner därmed, mot bakgrund av branschreglerna, att Svenska Postkodlotteriet bröt mot god sed genom att inte uppge adresskälla på utskicket.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare