Vinnarum Casino

Uttalandedatum: 20160225
Diarienummer: 15-542
Anmälare: En konsument
Motpart: Vinnarum Casino
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad. Bristande reklamidentifikation. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Vinnarum Casino brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner även att Vinnarum Casino brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan. DM-nämnden finner även att det förelåg en bristande reklamidentifikation då reklamen ifråga inte omedelbart gett mottagaren intryck av att det var fråga om reklam. DM-nämnden finner slutligen att Vinnarum Casino brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Vinnarrum Casino, trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Vinnarrum Casino ska avregistrera honom från framtida utskick.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 18 december 2015.

Företagets uppgifter
Vinnarum Casino har underlåtit att inkomma med begärt yttrande i ärendet.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Då företaget inte har inkommit med något yttrande i denna del väljer DM-nämnden att lägga anmälarens uppgifter till grund för uttalandet. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Vinnarum Casino att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister och då företaget inte har inkommit med något yttrande i denna del väljer DM-nämnden att lägga anmälarens uppgifter till grund för uttalandet. Nämnden finner att eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har det interna spärregistret inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att Vinnarum Casino har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Reklamidentifikation
Enligt Internationella Handelskammarens (ICC)regler för Reklam och Marknadskommunikation ska marknadskommunikation (dvs. även reklam) vara lätt att identifiera som sådan (Artikel 9). DM-nämnden erinrar också om föreskriften i 9 § marknadsföringslagen, MFL, (2008:486), enligt vilken all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring och vem som svarar för den. Marknadsdomstolen har i sin praxis preciserat detta krav på reklamidentifiering därhän att det redan vid ”en flyktig blick” ska framgå att det är fråga om reklam. Med anledning av vad anmälaren anfört finner DM-nämnden att reklamen i detta avseende får anses strida mot god sed för direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Vinnarum Casino har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare