Fame AB

Uttalandedatum: 20160129
Diarienummer: 15-484
Anmälare: En konsument
Motpart: Fame AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fame AB och Fame AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumentens mobiltelefon och konsumenten var kund hos företaget

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Fame AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 24 juni 2015.

Företagets uppgifter
Fame AB har på uppdrag av Harrys medgett att man skickat SMS-meddelandet. Företaget motsätter sig dock att man gjort fel. Fame AB anför att då anmälaren fanns i företagets register, förelåg ett etablerat kundförhållande mellan denne och Fame AB. Erbjudandet som skickades per SMS avsåg vidare samma typ av varor och tjänster som anmälaren skrivit upp sig på vid en tidigare tidpunkt. Med anledning av detta anser inte företaget att man agerat felaktigt.

DM-nämndens bedömning
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka SMS eller MMS till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
I sitt yttrande anför Fame AB att företaget skickat SMS-meddelandet till en befintlig kund. Med anledning detta finner DM-nämnden att Fame AB inte agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

I övrigt förutsätter DM-nämnden att Fame AB i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring avregistrerar anmälaren från sin kundlista. Ett förfarande som medför att inga framtida SMS-meddelanden kommer att skickas till denne.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare