SwedfoneNet

Uttalandedatum: 20151218
Diarienummer: 15-618
Anmälare: En konsument
Motpart: SwedfoneNet
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SwedfoneNet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom det inte kan anses vara faststället att företaget genomfört något samtal till anmälarens telefonnummer

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SwedfoneNet i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 15 april 201518 augusti 2015.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 1 december 2010.

Företagets uppgifter
SwedfoneNet har uppgett att företaget inte har ringt upp anmälaren. Företaget påpekar a att man inte arbetar med uppsökande verksamhet. De personer som företaget kontaktar är de som redan är aktiva kunder hos SwedfoneNet.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

SwedfoneNet har klargjort att man inte använder sig av telemarketing när företaget söker nya kunder. De samtal SwedfoneNet genomför i marknadsföringssyfte är endast till egna kunder. Det har därmed inte visats att SwedfoneNet kan hållas ansvarig för det aktuella samtalet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare