Svenska Resegruppen AB

Uttalandedatum: 20151211
Diarienummer: 15-422
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Resegruppen AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Resegruppen AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man inte för kund möjliggjort att avregistrera sig från framtida e-postutskick. DM-nämnden finner vidare att Svenska Resegruppen AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Svenska Resegruppen AB. Han har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrerade sig från framtida utskick, trots detta får han ytterligare en e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 26 juni 2015.

Företagets uppgifter
Svenska Resegruppen AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Svenska Resegruppen AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Svenska Resegruppen AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Svenska Resegruppen AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte respektera en konsuments begäran att inte bli återkontaktad.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Svenska Resegruppen AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare