SMS.se

Uttalandedatum: 20151218
Diarienummer: 15-597
Anmälare: En konsument
Motpart: SMS.se
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SMS.se inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att SMS.se skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 6 september 2015.

Företagets uppgifter
SMS.se har uppgivit att anmälaren var medlem i SMS.se när marknadsföringen till honom skickades. Därmed anser sms.se att det föreligger ett kundförhållande gentemot anmälaren och att man således inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad gäller sms-utskicken. Företaget anför vidare att anmälaren nu är spärrad i företagets register.

DM-nämndens bedömning
SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
DM-nämnden anser att det förelåg ett etablerat kundförhållande då anmälaren var medlem i SMS.se. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att sms.se inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända sms:et till anmälarens mobiltelefon

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare