PostNord

Uttalandedatum: 20151222
Diarienummer: 15-481
Anmälare: En konsument
Motpart: PostNord
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PostNord inte brutit mot god sed då anmälaren inte har via applikation på dennes mobiltelefon visat att han inte ville motta marknadsföringsmeddelanden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av PostNord via aviseringar om tjänsten ”Riktiga vykort”. Aviseringarna sänds i marknadsföringssyfte till anmälarens mobiltelefon, trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad.

Företagets uppgifter
PostNord har medgett att man låtit sända aviseringar till anmälarens mobiltelefon. Aviseringar är en standardfunktion i Andriodmobiltelefoner. I varje installerad applikation på kundens mobiltelefon finns information om applikationens systeminställningar och här finns en kryssruta för att godkänna eller inte godkänna om kunden vill ha aviseringar. Denna ruta har leverantören av operativsystemet Andriod valt att alltid ha ikryssad som en grundinställning. Om en kund inte önskar få aviseringar måste kunden själv gå in i respektive applikations systeminställningar och kryssa ur denna ruta.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspek­tionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direkt­reklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

DM-nämnden anser i detta fall att PostNord inte kan hållas till ansvar för att man låtit skicka marknadsföringsmeddelanden via aviseringar till hans mobiltelefon, då anmälaren själv inte valt att förhindra detta genom applikationens systeminställning. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att PostNord inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare