mySafety Försäkringar AB

Uttalandedatum: 20151218
Diarienummer: 15-617
Anmälare: En konsument
Motpart: mySafety Försäkringar AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att MySafety Försäkringar AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av mySafety Försäkringar AB i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 7 september 2015.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 26 maj 2004.

Företagets uppgifter
mySafety Försäkringar AB har uppgivit att man har låtit ringa upp anmälaren i och med att denne varit kund hos företaget. Företaget medger dock att dess säljare borde varit tydligare vid kontakten med anmälaren för att inte skapa det missförstånd som till stor del föranlett anmälan.

mySafety har nu tagit bort anmälarens kontaktuppgifter ur företagets system.

DM-nämndens bedömning
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

mySafety Försäkringar AB har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Dock var anmälaren tidigare en kund hos företaget och detta samtal skedde inom ett år från att denna kundrelation avslutades. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare