mySafety Försäkringar

Uttalandedatum: 20151222
Diarienummer: 15-624
Anmälare: En konsument
Motpart: mySafety Försäkringar
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom marknadsföringen inte kan anses vara ägnad att vilseleda konsumenten och därmed äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av mySafety Försäkringar i marknadsföringssyfte den 5 augusti 2015. Anmälaren hävdar att hon blev uppringd under sin semester och blev informerad att hon varit kund hos företaget i 10 år och kunde förlänga avtalet med företaget. Anmälaren hade inte underlagen med sig och valde att tro på vad agenten sa. Väl hemma upptäckte anmälaren att det var en ny tjänst som man hade avtalat om.

Företagets uppgifter
mySafety Försäkringar har uppgett att anmälaren var kund hos företag sedan den 9 oktober 2000. Därefter har anmälaren haft ett antal andra tjänster hos mySafety Försäkringar.

mySafety Försäkringar har lyssnat igenom röstinspelningen som bekräftar avtalet. I inspelningen nämns pris, produkt och bindningstid. Företagets avdelning för internkontroll väljer dock att gå på anmälarens linje helt och betalar tillbaka vad som erlagts.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

DM-nämnden anser att det är visat att anmälaren var kund till mySafety Försäkringar. Dessutom har man under samtalet följt de etiska regler som finns rörande telemarketing efter det att man har försäkrat sig om att man fick fortsätta tala med anmälaren efter det att hon uppgett att hon var på semester. Därmed finner DM-nämnden att marknadsföringen inte kan anses vara vilseledande och att mySafety Försäkringar handlat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare