Key Code AB

Uttalandedatum: 20151218
Diarienummer: 15-436
Anmälare: En konsument
Motpart: Key Code AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte kan anses visat att Key Code AB agerat på ett sätt som kan anses stötande för konsumenten och därmed kan man inte heller anses ha äventyrat allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hennes mor blivit uppringd av Key Code AB i marknadsföringssyfte den 20 maj 2015. Under telefonsamtalet ingås ett avtal trots att anmälarens mor har sagt att hon inte är intresserad. Dessutom hävdar anmälaren att hennes mor har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens mors telefonnummer inte var spärrat i spärregistret NIX-Telefon vid datumet för samtalets genomförande.

Företagets uppgifter
Key Code AB har uppgett att företaget kontaktade anmälaren. Man har lyssnat igenom samtalet och funnit att avtal har ingåtts. Därefter har man under samtalet låtit informera anmälarens mor fullständigt om tjänst och avtal. På orderbekräftelsen har det angetts avtalsvillkor och ångerfrist. Ångerfristen har gått ut.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

För att ordet gratis ska få brukas i marknadsföring krävs det att ingen motprestation förutsätts från konsumentens sida. Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

I detta fall har det har man inte tillfredställande kunnat visats att Key Code AB agerat på ett sätt som kan anses stötande för konsumenten och ej heller kan anses äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner därför att man inte kan säkert visa att Key Code AB agerat i strid med god sed för direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare