Forskning & Framsteg

Uttalandedatum: 20151218
Diarienummer: 15-496
Anmälare: En konsument
Motpart: Forskning & Framsteg
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Forskning & Framsteg inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX adresserat rörande etablerat kundförhållande var tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Forskning & Framsteg, trots att hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress är införd i spärregistret.

Företagets uppgifter
Forskning & Framsteg har angivit att ett reklamutskick har skickats till kunder till Vetenskapsmedia i Sverige AB. En av de titlar som är knutet till Vetenskapsmedia i Sverige AB är Forskning & Framsteg. Eftersom anmälaren är kund menar Forskning & Framsteg att det förelåg ett etablerat kundförhållande och att kontroll mot NIX adresserat därför inte erfordrades.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Forskning & Framsteg har uppgivit att företaget kontaktade aktiv kund till förlaget. Under dessa förhållanden finner DM-nämnden att det åberopade undantaget rörande etablerat kundförhållande var tillämpligt för det påtalade utskicket.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare