Devicom

Uttalandedatum: 20151218
Diarienummer: 15-605
Anmälare: En konsument
Motpart: Devicom
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. S.k. tysta samtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärrregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna var tillämpligt. DM-nämnden finner att det tysta samtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Devicom inte får anses ha gjort tillräckligt för att se till att ytterligare sådana samtal inte rings

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Devicom i marknadsföringssyfte, trots att han har infört sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att s.k. ”tysta samtal” förekommit, eftersom samtal inte har kopplats till en agent när han svarat. Det senaste samtalet ringdes den 1 september 2015.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer var spärrat vid tidpunkten för samtalet.

Företagets uppgifter
Devicom har uppgivit att företaget kontrollerar aktuella telefonlistor mot spärregistret NIX-Telefon. Företaget menar vidare att man inte har ringt till anmälaren. Däremot anför företaget samtidigt att man möjligen kan ha kontaktat anmälaren av misstag, då en av företagets säljare kan ha ordnat egna listor som inte blivit tvättade mot NIX-Telefon. Företaget kommer att meddela sin säljarkår att detta inte är godkänt.

Devicom ber anmälaren om ursäkt för det inträffade och låter meddela att företaget aldrig kommer kontakta anmälaren mer.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Devicom anför att det finns en möjlighet att samtal kan ha skett till anmälaren. Med anledning av detta grundar DM-nämnden sin bedömning på anmälarens uppgifter. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

S.k. tysta samtal
Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna Swedma och Förening Kontakta har gemensamt antagit bransch­etiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings auto­matiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

I sitt yttrande har Devicom inte bemött frågan om s.k. tysta samtal varmed DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. Med beaktande av dessa omständigheter anser DM-nämnden att Devicom handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser däremot positivt på att Devicom tagit bort anmälaren från företagets listor och att företaget inte kommer att kontakta anmälaren igen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare