Consida Rådgivning

Uttalandedatum: 20151218
Diarienummer: 15-609, 15-610, 15-611, 15-612, 15-613 samt 15-614
Anmälare: En konsument
Motpart: Consida Rådgivning AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Consida Rådgivning AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumenternas telefonnummer var införda i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Consida Rådgivning AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under augusti månad 2015.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer är införda i spärregistret.

Företagets uppgifter
Consida Rådgivning AB motsätter sig inte att man ringt till anmälarna. Företaget låter vidare meddela att anmälarna avlägsnats från företagets system och att de aldrig kommer att kontaktas av Consida Rådgivning AB igen.

DM-nämndens bedömning
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Consida Rådgivning AB har inte motsatt sig att samtalen skett såsom anmälarna gjort gällande.. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalen följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare