Cellbes

Uttalandedatum: 20151222
Diarienummer: 15-629
Anmälare: En konsument
Motpart: Cellbes
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Cellbes inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Cellbes skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 7 oktober 2015.

Företagets uppgifter
Cellbes har uppgivit att anmälarens mobiltelefonnummer tillhörde en person som är kund hos Cellbes. Därmed anser Cellbes att det föreligger ett kundförhållande gentemot anmälaren och att man således inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad gäller SMS-utskicken.

Cellbes beklagar det inträffade och har tagit bort anmälarens telefonnummer från sitt register.

DM-nämndens bedömning
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
DM-nämnden anser att det förelåg ett etablerat kundförhållande då anmälarens mobil­telefon­nummer var registrerat av en kund till Cellbes. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Cellbes inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända SMS:et till hans mobiltelefon

I sitt yttrande anför Cellbes att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget eller någon av dess samarbetsparters. Förfarandet att därmed stoppa fortsatta kontakter har vunnit sådan omfattning och stadga att det får anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så. Eftersom Cellbes avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i detta fall har det handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare